medical wellness Drukuj Email

zdrowie
Zdrowie oznacza stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko stan braku choroby lub zniedołężnienia. Jest to jedna z najdłużej funkcjonujących i niezmiennych definicji zdrowia. Zaproponowana została przez ekspertów pracujący dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która działa na rzecz ochrony zdrowia publicznego. Taka definicja jest znacznie bliższa filozofii wellness niż idei przyświecającej świadczeniu usług w ramach systemów ochrony zdrowia finansowanych finansowanych przez państwo.

wellness
Inaczej do definiowania stanu zdrowia podchodzą specjaliści zajmujący się technikami wellness. Słowo wellness jest neologizmem utworzonym z połączenia słów fitness, czyli zdrowy ruch i wellbeing, czyli dobre samopoczucie. Po raz pierwszy termin wellness został użyty w 1959 r. przez amerykańskiego lekarza dr Halberta Dunna , według którego ruch i dobre samopoczucie powinny iść w parze. Kontynuatorem idei wellness jest John W. Travis, który zaszeregował stany zdrowotne człowieka wzdłuż continuum choroba - wellness (illness - wellness continuum) . Zdrowie to stan charakteryzujący się dużą dynamiką. Punkt neutralny na osi continuum stanowi odniesienie dla nowoczesnej medycyny zachodniej - w tym punkcie nie stwierdza się objawów choroby, a stan pacjenta określany jest jako dobry i nie wymaga dalszego leczenia. Poruszając się w lewą stronę continuum stan pacjenta pogarsza się, co wymaga interwencji lekarskiej. Kierunek na prawo od punktu neutralnego oznacza osiąganie wyższego poziomu wellness. Autor tej teorii zaznacza jednak, że bardziej liczy się kierunek wzdłuż continuum niż zajmowanie określonego punktu. Wysoki poziom wellness nie chroni przed incydentami choroby. Paradygmat wellness nie wyklucza leczenia medycznego, a jedynie je uzupełnia i może być stosowany w każdym punkcie continuum. Nie jest istotne precyzyjne miejsce na continuum - ważny jest kierunek, w którym się podąża. Wysoki poziom wellness osiąga się poprzez troskę o fizyczne, psychologiczne i duchowe aspekty własnego życia.

wellness

 

medical wellness
Połączenie kompetencji z obszaru medycyny i wellness oraz wykorzystanie ich synergicznego działania dla osiągnięcia stanu wysokiego poziomu wellness. Medical wellness koncentruje się na poprawie stylu życia wykorzystując metody o udowodnionej skuteczności.